ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara


OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI

Serviciul Spaţii Verzi are ca obiect principal de activitate următoarele:

- Propune măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi;

- Urmăreşte respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului;

- Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare a legislaţiei în domeniul spaţiilor verzi prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens şi urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi;

- Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii verzi analizând situaţiile în teren şi urmăreşte rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

- Propune realizarea strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în municipiul Timişoara;

- Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

- Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

- Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, al exactităţii şi realităţii sumelor, însoţite de facturi, în vederea efectuării plăţii;

- Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

- Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru:

- programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie;

- programul de investiţii anual şi multianual;

- elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

- Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de spaţii verzi şi intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii.


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886