Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Depunerea Planurilor de eliminare a deșeurilor
05.01.2017

                                              COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
Potrivit prevederilor art.8, alin. (2), din Hotărârea Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare, producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeuri vegetale rezultate de la curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri de producţie, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, nămolurile de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali, au obligaţia să prezinte anual, până la data de 15 Februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara.

Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor se regăseşte la art.8, alin. (3) din HCL nr.371/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul de eliminare a deşeurilor va fi depus în două exemplare, din care un exemplar vizat va putea fi ridicat de la camera 12, după 15 zile. În cazul planurilor incorecte sau incomplete, documentaţia va fi restituită la acelaşi ghişeu, urmând a se depune o nouă documentaţie, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nedepunerea Planului de eliminare a deşeurilor se sancţionează contravenţional, astfel:
-        pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.000 lei;
-        pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei.

Aceste documente se depun la Primăria Municipiului Timişoara, camera 12, ghişeele 1 şi 2, după următorul program:
-        Luni       08.30 – 16.30;
-        Marţi      08.30 – 18.30;
-        Miercuri 08.30 – 16.30;
-        Joi         08.30 – 16.30;
-        Vineri     08.30 – 16.30.
 
VICEPRIMAR,
DAN DIACONU

 


Deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeurile stradale, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeurile din producţie, deşeurile periculoase generate din activităţi medicale, nămolurile de la spălătoriile auto şi din curăţarea receptorilor pluviali, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara”.(conform art.8, alin.2 din H.C.L. nr.371/2007cu modificările şi completările ulterioare)
 
Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor (conform art.8, alin.3 din H.C.L. nr.371/2007 cu modificările şi completările ulterioare)

„Planul de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar
– gospodăreşti, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi deşeurilor din producţie, deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale, a nămolurilor de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali va avea următorul conţinut:
a)   denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;
b)   locul generării deşeurilor  (punct de lucru, etc.);
c)    tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conf. Hotărârii Guvernului nr. 856/2002  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2 – Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase), estimată şi exprimată în tone; în cazul lucrărilor curente pe baza datelor din anul precedent;
d)   descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală.
e)   tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere cu capacitatea de 1,1 mc, 4 mc, 7 mc, 10 mc sau de alte capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;
f)    denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
g)   locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;
h)   numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii;
i)    data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila conducătorului unităţii.”

Comunicatul de presă în format pdf


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886